× در باره ما سیستمهای تعقیب وسائط سیستم های ردیابی قابل حمل پشتیبانی دریافت کنید اخبار راه حل ها با ما تماس بگیرید EN TR

سیستم های ردیابی بخش خصوصی
Tracking Systems

دستگاه های ردیابی با جدیدترین فناوری برای نظارت بر کارایی سوخت ایجاد شده اند. دستگاه ها علاوه بر ارائه گزارش های مصرف سوخت ، بلافاصله عملکردهای مدیریتی ، سرقت و سوخت گیری و انواع موقعیت های مربوط به سوخت را گزارش می دهند. دستگاهی که در شرایط اضطراری سیگنال می دهد با کنترل محدودیت سرعت خودرو ایمنی راننده را فراهم می کند.

به لطف دستگاه ردیابی ، بر روی وسایل نقلیه ای که از منطقه خارج می شوند ، دستور توقف از راه دور اعمال می شود. تخلفات مسیرها و نقاط توقف وسایل نقلیه بلافاصله از طریق پیام کوتاه و ایمیل گزارش می شود.

سیستم های ردیابی بخش خصوصی
Tracking Systems

دستگاه های ردیابی با جدیدترین فناوری برای نظارت بر کارایی سوخت ایجاد شده اند. دستگاه ها علاوه بر ارائه گزارش های مصرف سوخت ، بلافاصله عملکردهای مدیریتی ، سرقت و سوخت گیری و انواع موقعیت های مربوط به سوخت را گزارش می دهند. دستگاهی که در شرایط اضطراری سیگنال می دهد با کنترل محدودیت سرعت خودرو ایمنی راننده را فراهم می کند.

به لطف دستگاه ردیابی ، بر روی وسایل نقلیه ای که از منطقه خارج می شوند ، دستور توقف از راه دور اعمال می شود. تخلفات مسیرها و نقاط توقف وسایل نقلیه بلافاصله از طریق پیام کوتاه و ایمیل گزارش می شود.

سیستم رانندگی ایمن و اقتصادی
Driving System

سیستمهای تعقیب، در سوخت صرفه جویی کیده و با تثبیت نمودن بهترین گذرگاه موجبات مصرف انرژی کمتری برای شما میشود. دستگاه تعقیب، در صورت سرعت گرفتن آنی و یا کاهش سرعت آنی هشدار داده و همزمان با آن این اطلاعات را گزارش میدهد. در صورت خارج شدن وسیله از گذرگاه خود با یک فرمان از راه دور قابل توقف میباشد. در صورت مشکوک بودن دستورات آنی وسیله در حین حرکت، امنیت دو طرفه تامین میشود.

دستگاههای تعقیب صرفاً صرفه جویی در راه و سوخت را بوجود نمی آورد. همزمان با آن زمان مراقبت و بازبینی وسیله را تعقیب کرده و هشداری میدهد. بدین ترتیب همیچگونه معضلات امنیتی نادیده گرفته نمیشود.

سیستم رانندگی ایمن و اقتصادی
Driving System

سیستمهای تعقیب، در سوخت صرفه جویی کیده و با تثبیت نمودن بهترین گذرگاه موجبات مصرف انرژی کمتری برای شما میشود. دستگاه تعقیب، در صورت سرعت گرفتن آنی و یا کاهش سرعت آنی هشدار داده و همزمان با آن این اطلاعات را گزارش میدهد. در صورت خارج شدن وسیله از گذرگاه خود با یک فرمان از راه دور قابل توقف میباشد. در صورت مشکوک بودن دستورات آنی وسیله در حین حرکت، امنیت دو طرفه تامین میشود.

دستگاههای تعقیب صرفاً صرفه جویی در راه و سوخت را بوجود نمی آورد. همزمان با آن زمان مراقبت و بازبینی وسیله را تعقیب کرده و هشداری میدهد. بدین ترتیب همیچگونه معضلات امنیتی نادیده گرفته نمیشود.